Regulamin sklepu internetowego Bosko-Włosko

I. Informacje ogólne i definicje

1. Sklep internetowy Bosko-Włosko działa pod adresem internetowym www.sklep.bosko-wlosko.pl i jest platformą internetową należącą do firmy Bosko-Włosko Marta Czajkowska-Raj (adres: ul. Zabłockiego 52/9, 40-750 Katowice), posługującej się numerem identyfikacji podatkowej 2220779601.

2. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin), reguluje zasady dokonywania transakcji sprzedaży w sklepie internetowym Bosko-Włosko, a w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

a. Sprzedający - Bosko-Włosko Marta Czajkowska-Raj, z siedzibą w Katowicach (ul. Zabłockiego 52/9, 40-750 Katowice), posługująca się

numerem identyfikacji podatkowej 2220779601.

b. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca zdolność

do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym jej przez przepisy prawa

zawieranie umów w zakresie nabywania towarów oferowanych przez Sprzedającego

poprzez sklep internetowego Bosko-Włosko;

c. Usługodawca - Sprzedający w zakresie, w jakim świadczy poprzez sklep internetowy

Bosko-Włosko usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) ze zm.);

d. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która

korzysta z jakiejkolwiek usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sklep

internetowy Bosko-Włosko;

e. Sklep internetowy Bosko-Włosko - platforma internetowa, działająca pod adresem

internetowym www.bosko-wlosko.pl, prezentująca Towary oferowane do sprzedaży

przez Sprzedającego, za pośrednictwem której Klient może dokonać przyjęcia oferty

poprzez złożenie Zamówienia;

f. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

g. Towar - artykuły oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie

internetowym Bosko-Włosko

h. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta o przyjęciu zindywidualizowanej oferty

prezentowanej za pośrednictwem sklepu internetowego Bosko-Włosko

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu obejmują:

a. czynności polegające na umożliwieniu korzystania ze Sklepu internetowego Bosko-

Włosko w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji,

b. informowanie Usługobiorcy poprzez Newsletter o aktualnej ofercie, nowościach,

zmianach Sklepu internetowego Bosko-Włosko oraz o zaistniałych lub planowanych

wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez Sklep internetowy Bosko-Włosko,

c. umożliwienie Usługobiorcy wyrażenie swojej opinii o Towarach poprzez komentarze

umieszczane na stronie internetowej.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną w zakresie wyżej wymienionym są nieodpłatne.

III. Wymagania techniczne niezbędne dla korzystania z usług świadczonych

drogą elektroniczną przez Usługodawcę

1. W celu współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,

wymagane są:

a. komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym umożliwiający dostęp do sieci

Internet za pomocą granicznej przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji nie

starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 4.0 lub Chrome

(wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 3;

b. włączona obsługa Java Script,

c. aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

IV. Obowiązki Usługobiorcy

1. Akceptacja Regulaminu jest koniecznym warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą

elektroniczną określonych Regulaminem .

2. Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniana Usługobiorcy w każdym czasie na stronie

internetowej Sklepu internetowego Bosko-Włosko pod adresem www.bosko-wlosko.pl w

zakładce Regulamin. Ponadto na jego żądanie może być udostępniona w sposób, który

umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu

teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Usługobiorca

powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Przed rejestracją lub złożeniem zamówienia bez

rejestracji Usługobiorca powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści o charakterze

bezprawnym, a także treści o charakterze reklamowym, treści naruszających dobra osobiste

osób trzecich czy treści wulgarnych. Usługodawca jest uprawniony do niepublikowania oraz

usuwania treści sprzecznych z powyższym.

V. Rejestracja i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Usługobiorca ma możliwość korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez

Usługobiorcę oraz zawierania umów sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedającego:

a. bez rejestracji lub

b. za pomocą indywidualnego konta utworzonego poprzez rejestrację. Funkcjonalności

konta są dostępne w zakładce “Moje Konto”.

2. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w którym Usługobiorca

zobowiązuje się wskazać swój aktywny adres e-mail oraz zabezpieczyć hasłem. Możliwe jest

także wskazanie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży Towaru oferowanego

przez Sklep internetowy Bosko-Włosko.

VI. Dokonywanie zamówień, zasady płatności i dostawa

1. Klient może za pośrednictwem sieci Internet składać zamówienia na Towary dostępne w

asortymencie Sklepu internetowego Bosko-Włosko przez siedem dni w tygodniu i

dwadzieścia cztery godziny na dobę.

2. Ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego Bosko-Włosko są cenami detalicznymi i

obejmują podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy Towaru.

3. Klient składa zamówienie poprzez wskazanie Towaru, określenie jego liczby i wybór

znajdującego się przy nim polecenia „Dodaj do koszyka”. Po wyborze Towaru Klient może

kontynuować zakupy w celu dodania do koszyka dodatkowego Towaru lub może przejść do

realizacji zamówienia.

4. Całkowita wartość zamówienia określana jest w trakcie realizacji zamówienia po dokonaniu

przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

5. Potwierdzenie zamówienia oznacza przyjęcie warunków oferty i wyznacza moment zawarcia

umowy sprzedaży.

6. Płatności w Sklepie internetowym Bosko-Włosko można dokonać przelewem na rachunek

bankowy – w terminie 3 (trzech) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Dane do przelewu:

nr rachunku 21 1140 2004 0000 3302 7852 5444 (mBank S.A.), posiadacz rachunku

Bosko-Włosko Marta Czajkowska-Raj, (ul. Zabłockiego 52/9, 40-750 Katowice).

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub opóźniających realizację

zamówienia Klienta, Sprzedający poinformuje o nich niezwłocznie Klienta, wysyłając

wiadomość na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W takim przypadku – w

zależności od wyboru Klienta – Sprzedający anuluje całość lub część zamówienia albo

zaproponuje Klientowi alternatywny produkt o zbliżonych właściwościach i cenie. W

przypadku anulowania całości lub części zamówienia całość ceny wcześniej zapłaconej przez

Klienta zostanie mu przez Sprzedawcę niezwłocznie zwrócona.

8. Wysyłka Towaru następuje w terminie 2 dni roboczych od zaksięgowania na rachunku

bankowym Sprzedającego całkowitej kwoty zamówienia dokonanego przez Klienta.

9. Koszt dostawy jest zależny od wybranej opcji dostawy i wagi zamówionego Towaru.

10. Koszt dostawy pokrywa Klient i jest doliczany do wartości zamówionego Towaru w trybie

koszyka który wynosi w przypadku:

a. odbioru na terenie Katowic-Piotrowic/Kostuchny (w umówionym miejscu) - 0 zł.

b. wyboru dostawy za pośrednictwem Paczkomatów inPost do 10,00 kg - 15,00 zł;

c. wyboru dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej:

i. (przesyłka polecona ekonomiczna): do 1,00 kg - 15,00 zł., od 1,01 do 2,00 kg -

16,00 zł., od 2,01 kg do 5,00 kg - 19,00 zł., od 5,01 kg do 10,00 kg - 25,00 zł.

ii. (przesyłka polecona priorytetowa): do 1,00 kg - 16,00 zł., od 1,01 do 2,00 kg -

17,00 zł., od 2,01 kg do 5,00 kg - 25,00 zł., od 5,01 kg do 10,00 kg - 26,00 zł.

11. Wraz z otrzymanym Towarem, Klient otrzymuje paragon, chyba że wyrazi wolę otrzymania

imiennej faktury.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r.

poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek

przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta lub osobę trzecią

inną niż przewoźnik i wskazaną przez Konsumenta, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie

przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ust. 1 ustawy z

dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym m.in. :

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub

mająca krótki termin przydatności do użycia;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu;

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu

od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do

4. Skutkiem odstąpienia od umowy jest uznanie umowy za niezawartą.

5. W przypadku odstąpienia od umowy:

a. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu Towar niezwłocznie, nie później

niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do

zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

b. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia

otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić

Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia

rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem

płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub

dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które

zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego

użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie

wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób

dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu

Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Powinien dochować w tym

zakresie należytej staranności i wybrać taki sposób zwrotu, aby Towar dotarł do

Sprzedającego w stanie nieuszkodzonym. Sprzedający nie przyjmuje Towaru odesłanego za

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem

korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania rzeczy.

VIII. Reklamacja Towaru

1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych.

2. Reklamacje można składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep@bosko-wlosko.

pl lub pisemnie na adres Sprzedającego.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Klienta. O

sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego w taki sam

sposób, w jaki reklamacja została złożona.

4. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zawierającego zamówiony

towar Klient powinien, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół

szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. Przy

czym brak spisanego protokołu szkody nie jest wymagany do złożenia reklamacji. Jeżeli

wada towaru ujawniła się później prosimy o niezwłoczny kontakt z obsługą sklepu.

5. Sprzedający informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu

postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie

sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej

http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów

Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest

bezpłatne. Dodatkowo pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest

platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i

przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną

i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i

przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań

umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

IX. Polityka prywatności i obsługa plików Cookies

1. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta stosownie do postanowień ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną

2. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,

zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów, ukształtowania treści,

zmiany lub rozwiązania tych umów. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w innych

celach, w szczególności reklamowych, marketingowych i badaniu rynku oraz zachowań i

preferencji Klienów, następuje wyłącznie za jego zgodą.

3. Zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych jest udzielana przy rejestracji w

Sklepie internetowym Bosko-Włosko oraz przy korzystaniu z funkcjonalności Sklepu

internetowego Bosko-Włosko, w tym przy dokonywaniu w nim zakupów bez rejestracji.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale brak zgody na ich przetwarzanie przez

Sprzedającego może uniemożliwić świadczenie przez niego usług drogą elektroniczną oraz

dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym Bosko-Włosko.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia i usunięcia.

Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane w trybie składania zamówienia bez

rejestracji samodzielnie przez Klienta do momentu potwierdzenia zamówienia. W sytuacji

chęci zmiany lub usunięcia danych osobowych po złożeniu zamówienia Klientów

niezarejestrowanych, możliwa jest taka zmiana lub usunięcie poprzez wysłanie maila na

adres sklep@bosko-wlosko.pl. W przypadku zarejestrowanych Klientów aktualizacja lub

usunięcie danych osobowych jest możliwa po zalogowaniu się na konto Klienta w zakładkach

“Moje Konto” - “Moje adresy” i “Moje konto” - “Moje informacje osobiste” w trybie edycji.

5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep

internetowy Bosko-Włosko korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze

Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki

internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia

przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy

jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w

korzystaniu z Sklepu Internetowego.

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy

2. Sprzedający ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna z

momentem opublikowania nowego brzmienia Regulaminu na stronie Sklepu internetowego

Bosko-Włosko.

3. Zarejestrowani Klienci są informowani o zmianie Regulaminu. W celu kontynuowania

korzystania z indywidualnego konta Klient wymagane jest zapoznanie się z treścią

zmienionego Regulaminu.